Próba zwijania ze zginaniem

Próba zwijania ze zginaniem. Próba ta (PN-62/H-04405) tzw. próba zginania podwójnego zamka, stosowana dla cienkich blach o grubości g<=0,8 mm polega na ścisłym złączeniu dwóch odcinków blachy przez podwójne ich zawinięcie, jak to pokazano na rys.5. Złączone odcinki blach zgina się o kąt alfa<=45o na trzpieniu o promieniu          r = (3 - 5)gp wzdłuż osi prostopadłej do osi zawinięcia, a następnie prostuje. Zginanie i prostowanie przeprowadza się wielokrotnie do osiągnięcia wymaganej liczby zgięć.
Schemat próby zawijania ze zginaniem blachy: a) - e) - kolejne etapy zawijania blachy, f), g) - sposób zginania blachy.