PinBrazing

Pinbrazing jest metodą wykonywania przyłączy elektrycznych do powierzchni konstrukcji stalowych. Metoda oparta jest na procesie lutowania stopem miedzi (lutowanie twarde) w łuku elektrycznym o kontrolowanym elektronicznie czasie trwania, a tym samym i kontrolowanej ilości wytwarzanej w procesie energii, co w konsekwencji uniemożliwia przegrzanie spajanych materiałów. Technika ta znalazła zastosowanie do spajania przewodów uziemiających, łączników szynowych, ale przede wszystkim głównym jej odbiorcą jest ochrona katodowa.

Metoda charakteryzuje się następującymi cechami:
- wysoką wytrzymałością i trwałością zmęczeniową połączenia,
- niską rezystancją połączenia,
- niską temperaturą procesu (temperatura topnienia lutu 650 °C),
- krótkim czasem lutowania (max. 2 s),
- szerokim zakresem przekrojów łączonych przewodów,
- możliwością wykonywania w każdych warunkach,
- możliwością wykonywania pod różnymi kątami.

Podstawowymi elementami zestawu są:
- urządzenie zasilająco-kontrolne z baterią akumulatorów o napięciu stałym 36 V,
- pistolet z głowicą przytrzymującą kołki stopowe (naboje) oraz spustem wyzwalającym impuls elektryczny,
- przewód powrotny z końcówką magnetyczną,
- części zużywane każdorazowo przy wykonywaniu przyłącza (kołki stopowe, pierścienie ceramiczne).

Przyłącze można wykonać w dwojaki sposób:
- jako połączenie bezpośrednie (trwałe) końcówki kablowej do konstrukcji,
- jako połączenie gwintowane (przylutowanie kołka gwintowanego).
Sposób wykonania przyłącza bezpośredniego przedstawiono na schemacie poniżej.
Niezbędne jest zachowanie specjalnej technologii wykonania przyłacza (procedury).

Metoda Pinbrazing'u stosowana jest przede wszystkim do wykonywania przyłączy kabli elektrycznych i różnego rodzaju łączówek:
- kolejnictwo - przyłącza do szyn,
- ochrona katodowa - przyłącza do rurociągów, zbiorników itd,
- systemy uziemień.

W instalacjach ochrony katodowej w wykonawstwie przyłącza przewodów do rurociągów wyróżnić można następujące etapy:
- oczyszczenie metalu podłoża,
- podłączenie przewodu powrotnego do metalu podłoża,
- umieszczenie kołka wraz z ochronnym pierścieniem ceramicznym w głowicy pistoletu,
- włączenie urządzenia zasilająco-kontrolnego,
- dociśnięcie kołka z pierścieniem do końcówki kablowej i podłoża (w metodzie bezpośredniej),
- wyzwolenie łuku elektrycznego,
- odbicie pozostałej części kołka,
- wykonanie testów sprawdzających.

OCHRONA KATODOWA - ZASTOSOWANIE:
W ochronie katodowej metoda ta jest wykorzystywana z powodzeniem przy wykonywaniu przyłączy katodowych, potencjałowych i ekwipotencjalnych do gazociągów, ropociągów, zbiorników podziemnych itd. Dzięki niskiej temperaturze i przy ograniczonym czasie łuku elektrycznego nie występują w metalu podłoża szkodliwe zmiany struktury, a warstwa dyfuzyjna przy powierzchni jest pomijalnie mała.

Przy wykonywaniu przyłącza ochrony katodowej istotne są następujące etapy:
- usunięcie fragmentu izolacji odkopanego lub jeszcze nie zasypanego rurociągu,
- oczyszczenie powierzchni rurociągu (klasa Sa 2,5 lub St3),
- wykonanie przyłącza końcówki z kablem do rurociągu (najczęściej sposobem bezpośrednim),
- ponowne oczyszczenie podłoża i końcówki kablowej,
- izolacja przyłącza przy użyciu odpowiedniego zestawu izolacyjnego wraz z wykonaniem testów jakościowych,
- doprowadzenie przewodów do punktu pomiarowego.
Najczęściej wykonywane połączenia do rurociągów to podłączenia przewodów pomiarowych o przekroju żył miedzianych 4 mm2 oraz przewodów prądowych o przekroju żył miedzianych 16 mm2.

Źródło:Corrpol Sp. z o.o.

Złącze PinBrazing

Złącze PinBrazing

Złącze PinBrazing po izolacji

Złącze PinBrazing po izolacji