Książki

Trzytomowy Poradnik inżyniera. Spawalnictwo stanowi jedyne w swoim rodzaju, obszerne i wyczerpujące kompendium wiedzy. Decydującą rolę w powstaniu tego dzieła odegrał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, ośrodek będący od wielu lat centrum polskiego spawalnictwa, skupiający zespół doświadczonych specjalistów ze wszystkich dziedzin spawalnictwa. Trzon zespołu autorskiego stanowią wybrani pracownicy naukowo-badawczy Instytutu. Do współpracy zaproszono również znanych specjalistów w wybranych dziedzinach spawalnictwa, pracowników naukowo-dydaktycznych krajowych uczelni technicznych.
Poradnik inżyniera. Spawalnictwo zaplanowano na miarę współczesnego spawalnictwa, różnorodnego, nowoczesnego, stosowanego praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i życia.
Tom 1 zawiera podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa: teoretyczne podstawy spawalnictwa, klasyfikację i charakterystykę procesów spawania i pokrewnych, przegląd materiałów konstrukcyjnych i materiałów dodatkowych stosowanych w wytwórstwie wyrobów i konstrukcji spawanych, zasady obliczania, projektowania i kontroli połączeń spawanych. Są tu również poruszone zagadnienia organizacji produkcji spawalniczej, zapewnienia jakości, klasyfikacji i certyfikacji, ekonomiki, bezpieczeństwa oraz techniki komputerowej w spawalnictwie. Tom zawiera też obszerny spis krajowych i zagranicznych przepisów spawalniczych.
Tom 2. Przedstawiono w nim wszystkie metody i technologie spawania (elektrodami otulonymi, MIG/MAG, TIG, łukiem krytym, plazmowe, elektronowe, laserowe i in.), zgrzewania (rezystancyjne, tarciowe i in.) i lutowania. Opisano też techniki pokrewne: metody cięcia (tlenowe, plazmowe, laserowe), nanoszenia warstw i modyfikacji powierzchni oraz metody żłobienia, klejenia i inne pokrewne. Dla każdego procesu podano: charakterystykę, zakres zastosowania, parametry, praktyczne zalecenia technologiczne, odmiany, wady oraz wykaz dokumentów związanych.

Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów spawalników, studentów wydziałów mechanicznych o specjalności spawalniczej.

 spis treści

 

 

 

Spawalność materiałów konstrukcyjnych tom 1. Spawalność stali
 

Niniejsza książka traktuje o zagadnieniach związanych ze spawalnością materiałów konstrukcyjnych. Jej pierwszy tom dotyczy spawalności stali. Na krajowym rynku wydawniczym można znaleźć kilka pozycji zawierających informacje o spawalności różnych, częstokroć pojedynczych grup czy zaledwie gatunków stali lub innych rodzajów materiałów konstrukcyjnych. Publikacja ta jest jednym z nielicznych kompendiów wiedzy w kompleksowy, a jednocześnie niezwykle przejrzysty i komunikatywny sposób omawiających takie zagadnienia, jak:

  • geneza i mechanizm inicjowania oraz skutki występowania różnego rodzaju pęknięć w złączach spawanych oraz sposób zapobiegania ich występowaniu;
  • ocena spawalności stali w ujęciu analitycznym;
  • metody badawcze służące do określania spawalności stali;
  • charakterystyka poszczególnych grup stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i o wysokiej wytrzymałości, stali przeznaczonych do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach oraz stali nierdzewnych, kwaso- i żaroodpornych z uwzględnieniem ich spawalności;
  • kruchość złącz spawanych spowodowana warunkami spawania bądź obróbki cieplnej po spawaniu;
  • mechanizmy korozji spoin i sposoby zapobiegania ich występowaniu;
  • kruchość stali będąca skutkiem starzenia bądź eksploatacji, mechanizmy umacniania stali, zmiękczenia w SWC stali ulepszanych cieplnie, efekt Bauschingera itp.;
  • zalecenia technologiczne odnośnie do spawania i obróbki cieplnej złączy różnych grup stali konstrukcyjnych.


Książka jest bardzo wartościowa, jej poziom naukowy wysoki, a dodatkowym atutem jest to, że wiele rozważań natury teoretycznej Autorzy poparli opisem konkretnych przypadków z praktyki przemysłowej. Dotyczy to zwłaszcza przykładów różnego rodzaju pęknięć występujących w rzeczywistych, przemysłowych konstrukcjach spawanych. Na uwagę zasługują zarówno trafnie dobrana dokumentacja fotograficzna, jak i liczne, starannie opracowane rysunki. Mechanizmy omawianych zjawisk zilustrowano schematami autorskimi, co znacznie ułatwia zrozumienie problemów. Niniejsza książka jest dowodem na to, że o zagadnieniach trudnych i skomplikowanych można pisać jasno i prosto.
Biorąc pod uwagę wspomniane zalety książki i jej wysokie walory dydaktyczne, można ją polecić przede wszystkim studentom takich kierunków, jak: inżynieria materiałowa, metalurgia, mechanika czy budowa maszyn oraz pracownikom naukowym uczelni technicznych, a także wszystkim inżynierom zatrudnionym w różnych gałęziach przemysłu, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z problemami doboru stali na konstrukcje i ich spawaniem.

spis treści

 

 

Spawanie zgrzewanie i cięcie metali

W książce omówiono wszystkie stosowane obecnie odmiany technologii spawania, zgrzewania i cięcia. Przedstawiono ogólną charakterystykę metod, dobór parametrów technologicznych, jakość spoin i zgrzein oraz zastosowania przemysłowe poszczególnych metod. Zachowano jednolitą formę wszystkich rozdziałów będących opisem kolejnych metod spawania, zgrzewania i cięcia, co bardzo ułatwia studiowanie treści. Książka  jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza dla  kierunku  spawalnictwo, a także inżynierów spawalników.

 

spis rozdziałów

 

 

 

Konstrukcje spawane

 

W książce w sposób nowatorski przedstawiono całość technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących wytwarzania i projektowania połączeń spawanych. Uwzględniono przy tym najnowsze normy, będące tłumaczeniami norm EN. Zamieszczono bardzo wiele przykładów rozwiązań połączeń spawanych, co znakomicie ułatwia zrozumienie tekstu, ale przede wszystkim może być pomocne w projektowaniu różnych konstrukcji. Przedstawiono charakterystyki i zasady doboru stali na konstrukcje spawane oraz metody spawania. Omówiono materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych, pękanie konstrukcji, odkształcenia i naprężenia spawalnicze, zasady projektowania, wymiarowania, obliczania oraz kontroli jakości połączeń spawanych. Przedstawiono charakterystyki typowych elementów konstrukcji budowlanych, maszynowych, naczyń ciśnieniowych, dźwignic.

spis treści

 

 

 

Maszyny i urządzenia spawalnicze
Książka zawiera problematykę przetwarzania energii w spawalnictwie, zagadnienia związane z łukiem elektrycznym oraz opis maszyn i urządzeń spawalniczych usystematyzowanych wg powszechności ich stosowania. Są to: urządzenia do spawania elektrodami otulonymi i elektrodami topliwymi w osłonach gazowych oraz elektrodami nietopliwymi, automaty spawalnicze, urządzenia do spawania elektrożużlowego, do spawania i cięcia plazmowego i laserowego, zgrzewarki, maszyny i urządzenia do cięcia termicznego, urządzenia do spawania wiązką elektronową, a także stanowiska zrobotyzowane i elastyczne systemy spawalnicze.
W trzecim wydaniu uwzględniono postęp w konstrukcji urządzeń, jaki nastąpił w ciągu ostatnich czterech lat. Zmiany w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa urządzeń spawalniczych polegały na uwzględnieniu wymagań zasadniczych dyrektyw Komisji Europejskiej oraz norm zharmonizowanych, stanowiących podstawę do oznaczania urządzeń znakiem CE.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych o specjalności spawalniczej oraz szerokiego kręgu osób zajmujących się zawodowo problematyką spawalnictwa.
 

 

 

Spawalnicze gazy osłonowe i palne
Książka stanowi zbiór obszernych informacji o wszystkich podstawowych gazach stosowanych w procesach spawania i cięcia metali. Omówiono w niej: fizyczne podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych gazów, szczegółowe charakterystyki gazów stosowanych w spawalnictwie oraz zagrożenia i zalecenia związane ze stosowaniem gazów. Podano wytyczne doboru gazów palnych i osłonowych do różnych metod spawania i procesów pokrewnych. Wyjaśniono zasady postępowania w różnorodnych przypadkach technicznych. Zadbano o zachowanie właściwych proporcji między teorią i wiadomościami niezbędnymi do poprawnego zastosowania gazów w praktyce przemysłowej. Na rynku od dawna brak jest pozycji z tego zakresu tematycznego. Jest przeznaczona dla personelu spawalniczego w zakładach przemysłu metalowego i budownictwa. Będzie też cenną pozycją dla pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w spawalnictwie.
 
 
 

 Tematyka podręcznika obejmuje wszystkie technologie i techniki spawania, zgrzewania, lutowania, napawania i cięcia podstawowych metalowych materiałów konstrukcyjnych: stali niskostopowych, wysokostopowych, stopów specjalnych, aluminium, magnezu, miedzi, niklu, tytanu jak i metali trudno topliwych i żaroodpornych oraz tworzyw termoplastycznych. Każda z opisanych w podręczniku technologii zawiera wiele przykładów praktycznych warunków technologicznych wykonania złączy, napawania, natryskiwania cieplnego lub cięcia oraz bogatą ilustrację procesów spawalniczych.

 

spis treści

 

W książce zebrano i omówiono w sposób wyczerpujący, a jednocześnie zwięzły i przystępny metody badań złączy spawanych stosowane w praktyce przemysłowej i warsztatowej.
Książka jest adresowana do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonawstwo połączeń spawanych oraz do sprawujących nadzór nad tym wykonawstwem, a także do osób zajmujących się badaniem i oceną połączeń i konstrukcji spawanych.

spis treści

 

 

W podręczniku opisano budowę i własności tworzyw termoplastycznych stosowanych w przemyśle światowym do wytwarzania różńorodnych kostrukcji. Omówiono szczegółowo wszystkie nowoczesne technologie spawania i zgrzewania tworzyw termoplastycznych oraz podano przykłady zastosowań przemysłowych poszczególnych technologii do wytwarzania konstrukcji z typowych tworzyw termoplastycznych