Badania prądami wirowymi ET

Prądy wirowe (Foucaulta) są wynikiem indukcji magnetycznej, która powstaje w obwodzie elektrycznym wskutek zmian pola magnetycznego . Powstają w obiektach przewodzących prąd elektryczny, wykonanych z metali ferromagnetycznych (stale konstrukcyjne ferrytyczno-perlityczne) i niemagnetycznych (stale austenistyczne, metale niezależne), metale te mogą być poddane badaniom prądami wirowymi. W badaniach ET zmiana strumienia magnetycznego występuje na skutek zasilania cewek indukcyjnych przetwornika prądem przemiennym. Natężenie prądów wirowych jest największe na powierzchni obiektu i maleje do wartości zerowej w jego rdzeniu (naskórkowość). Dzięki temu metoda ta nadaje się do wykrywania niezgodności geometrycznych i strukturalnych istniejących na powierzchni i podpowierzchniowych.

Metoda ta jest wykorzystywana w defektoskopii nieniszczącej najczęściej wyrobów osiowych (pręty, druty, rury o przekroju kołowym i innym, szyny kolejowe, bębny kół, osie zestawów kołowych). Można tu też badać złącza spawane i zgrzewane. Za pomocą badań prądami wirowymi można wykryć rodzaje niezgodności spawalniczych, które zwykle występują na powierzchni, a są to: pęknięcia przyklejenia, braki przetopu, porowatość, pęcherze kanalikowe, wyciek stopiwa itp. wady geometryczne w spoinach czołowych. Wady w spoinach pachwinowych wykrywa się ciężej. Wyrobem spawanym, który jest najczęściej badany prądami wirowymi są rury ze spoinami lub zgrzeinami wzdłużnymi w czasie ich produkcji (on-line) i rury kotłów oraz wymienników ciepła podczas ich eksploatacji i remontów.

Zalety:

  1. niski koszt,
  2. duża prędkość badań,
  3. możliwość ich automatyzacji, rejestracji, obróbki danych komputerowo,
  4. możliwość wykrywania niezgodności ukrytych, np. pod warstwą malarską,
  5. badania są prowadzone bezkontaktowo, bez stosowania środka sprzęgającego,
  6. wysoka czułość i niezawodność wykrywania (można wykryć wadę o głębokości ok. 0,1 mm, tu skuteczność badań zależy od stanu powierzchni wyrobu, a może na nią wpływać: zabrudzenie olejem czy smarem, złuszczenia, chropowatość, odpryski spawalnicze, przewodzące i nieprzewodzące pokrycia, zwłaszcza o zmiennej grubości),
  7. badania są przyjazne dla środowiska,
  8. mogą być prowadzone w trudnodostępnych lub niebezpiecznych miejscach.

Badania prądami wirowymi są ujęte w normach PN-EN 1711, PN-EN 12084, PN-EN 1330-5.