Gazy osłonowe wg normy PN-EN ISO 14175:2009

Norma PN-EN ISO 14175:2009 w stosunku do poprzedniej normy PN-EN 439:1999 wprowadza istotne zmiany dotyczące podziału gazów osłonowych (technologicznych). Podstawową różnicą jaką wprowadza nowa norma jest klasyfikacja i oznaczenie gazów. Wprowadzono grupę główną i podgrupy dla poszczególnych gazów(mieszanin).


KLASYFIKACJA


Grupa główna:

* I : gazy obojętne i obojętne mieszaniny gazów
* M1, M2 i M3: utleniające mieszaniny zawierające tlen i/lub dwutlenek węgla;
* C: silnie utleniający gaz i silnie utleniające mieszaniny;
* R: redukujące mieszaniny gazów;
* N: nisko reaktywny gaz lub redukujące mieszaniny gazów, zawierające azot;
* O: tlen;
* Z: mieszaniny gazów zawierające składniki niewymienione lub mieszaniny wykraczające swoim składem poza zakresy wymienione w Tablicy 2.


Podgrupa:

Grupy główne, z wyjątkiem Z, są podzielone na podgrupy na podstawie obecności i poziomu różnych skład­ników mających wpływ na reaktywność. Dla przykładu gazy obojętne i obojętne mieszaniny gazów (I) mają trzy podgrupy, a utleniające mieszaniny zawierające tlen i/lub dwutlenek węgla (M2) mają siedem podgrup. Szczegółowy podział znajduje się w normie.


Przykład klasyfikacji

Dla mieszaniny gazów zawierającej 4% dwutlenku węgla w argonie:

Klasyfikacja: ISO 14175 – M12


Dla mieszaniny gazów zawierającej 40% helu w argonie:

Klasyfikacja: ISO 14175 – I3


OZNACZANIE


Symbole chemiczne gazów i mieszanin gazów oznaczono w sposób następujący:


* Ar: argon
* C: dwutlenek węgla
* H: wodór
* N: azot
* O: tlen
* He: hel


Gazy i mieszaniny gazów oznacza się poprzez klasyfikację i symbole ich składników chemicznych oraz poprzez nominalny skład wyrażony ułamkiem objętościowym w procentach.


Przykład oznaczenia

Dla mieszaniny gazów zawierającej 4% dwutlenku węgla w argonie:

Klasyfikacja: ISO 14175 – M12

Oznaczenie: ISO 14175 – M12 – ArC – 4


Dla mieszaniny gazów zawierającej 40% helu w argonie:

Klasyfikacja: ISO 14175 – I3

Oznaczenie: ISO 14175 – I3 – ArHe - 40