Spawalność z definicji

Spawalność jako pojęcie techniczne jest trudne do zdefiniowania z uwagi na to, że określenie to obejmuje zespół czynników, których wspólne oddziaływanie decyduje o przydatności danego materiału do wykonania określonej konstrukcji spawanej.Poniżej różne definicje spawalności:


Definicje spawalności:

− wg Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa „Uważa się, że materiał metaliczny jest spawalny w danym stopniu, przy użyciu danej metody spawania i w danym przypadku zastosowania, gdy pozwala, przy uwzględnieniu odpowiednich dla danego przypadku środków ostrożności, na wykonanie złącza pomiędzy elementami łączonymi z zachowaniem ciągłości metalicznej oraz utworzenie złącza spawanego, które poprzez swe właściwości lokalne i konsekwencje ogólne zadość uczyni wymogom żądanym i przyjętym za warunki odbioru”.

− wg J. Pilarczyka „Spawalność jest to zdolność do tworzenia za pomocą spawania złączy o wymaganych właściwościach fizycznych, zdolnych do przenoszenia obciążeń przewidzianych dla danego rodzaju konstrukcji, do wykonania której dana stal ma być użyta”.

− wg M. Myśliwca „Spawalność jest to prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że złącza spawane wykonane z danego materiału, za pomocą określonego procesu technologicznego spawania będą pracowały w sposób niezawodny w wymaganych warunkach eksploatacyjnych przez zadany okres”.

Rodzaje spawalności:

− spawalność technologiczna – określa wpływ czynników związanych z technologią wykonania i parametrami spawania na właściwości złącza.

− spawalność metalurgiczna – obejmuje zmiany i przemiany strukturalne materiału rodzimego i dodatkowego będące wynikiem procesu spawania.

− spawalność konstrukcyjna –zawiera wszystkie czynniki dotyczące przystosowania się materiału do naprężeń, które w nim powstają w wyniku operacji spawania oraz eksploatacji.

Według Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa spawalność można podzielić na:

− spawalność operatywną – dotyczącą możliwości i warunków wykonania złączy spawanych bez analizowania zjawisk przy tym występujących.

− spawalność lokalną – odnoszącą się do części złącza spawanego, w której występują procesy metalurgiczne i przemiany strukturalne (spoina, strefa wpływu ciepła).

− spawalność globalną – dotyczącą konstrukcji spawanej jako całości. Zawiera się w niej wszystko co dotyczy przystosowania spawanej stali do naprężeń, które w niej powstały w wyniku procesu spawania, oraz do naprężeń eksploatacyjnych.