Próba nawijania


Próba nawijania. Próba nawijania drutu (PN-65/M-80004) polega na nawinięciu 5 - 10 ściśle przylegających do siebie zwojów na trzpień o określonej średnicy (rys.2). Własności plastyczne materiału, jakość przylegania powłok ochronnych oraz obecność ewentualnych wad materiałowych określa się w wyniku oględzin próbek, zwracając uwagę na rozwarstwienia, pęknięcia, naderwania i odpryśnięcia drutu lub powłoki ochronnej.Schemat próby nawijania drutu.