Próba Erichsena

Próba Erichsena. Próba tłoczności metodą Erichsena (PN-79/H-04400) jest przeprowadzana dla cienkich blach, taśm i bednarki o grubości g >=0,1 mm i szerokości b>=13 mm ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów. Polega na powolnym wtłaczaniu kulki lub stempla zakończonego kulisto, o średnicy 3, 8, 15 lub 20 mm - dobieranej w zależności od grubości blachy (tab), w próbkę dociśniętą do matrycy o odpowiedniej średnicy 5, 11, 21 i 27 mm za pomocą dociskacza. Wtłaczanie przerywa się w chwili powstania pęknięcia w próbce. Wynik próby tłoczności metodą Erichsena stanowi średnia arytmetyczna wyników pomiarów głębokości trzech wtłoczeń.
 Wymiary stempla, matrycy i dociskacza w zależności od grubości próbki.
Symbol rodzaju próby
Wymiary próbki
[mm]
Średnica zakończenia stempla
Wewnętrzna średnica
[mm]
grubość
szerokość lub średnica
matrycy
pierścienia dociskowego
IE
0,2 - 2,0
90 i więcej
20 ±0,05
27 ±0,05
33 ±0,1
IE21
0,2 - 2,0
55 - 90
15 ±0,02
21 ±0,02
18 ±0,1
 
IE11
0,2 - 1,0
30 - 55
8 ±0,02
11 ±0,02
10 ±0,1
 
IE5
0,1 - 0,75
13 - 30
3 ±0,02
5 ±0,02
3,5 ±0,1
Tłoczność oznaczana jest symbolem IE z indeksem oznaczającym wewnętrzną średnicę matrycy, z podaniem głębokości wtłoczenia w milimetrach, np. IE21 = 6,4 mm. W przypadku największej średnicy matrycy nie podaje się jej w indeksie, oznaczając tłoczność IE. Jeżeli moment pęknięcia jest określony na podstawie nagłego obniżenia siły wtłaczania, oznaczenie uzupełnia się dodatkowo literą N, odpowiednio: IEN5, IEN11, IEN21, IEN.
 
Próba tłoczności Erichsena: a - schemat aparatu, b - schemat pomiaru: 1 - próbka, 2 - matryca, 3 - pierścień dociskający, 4 - stempel, 5 - lustro.