Artykuł "Wytrzymałość złączy spawanych w ramach samochodów ciężarowych" - Przegląd Spawalnictwa 3/2010

W artykule omówiono wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych w ramach samochodowych. Dodatkowo opisano zawartość tlenu w stopiwie elektrodowym w ramie pojazdów ciężarowych. Podano wyniki przeprowadzonych badań dla dwóch różnych stopiw elektrodowych, wykonanych dwiema metodami charakteryzującymi się różną zawartością tlenu. Wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono w formie wykresów naprężenie-odkształcenie. Wyniki badań zmęczeniowych  podano w formie wykresów W?hlera. Przeanalizowano struktury metalograficzne badanych stopiw elektrodowych oraz wyznaczono procentowe udziały najkorzystniejszej pod względem plastyczności oraz wytrzymałości stopiwa fazy - ferrytu drobnoziarnistego (ferrytu AF wg MIS).

Całość artykułu...