Artykuł "Przykłady zastosowania lutowania dyfuzyjnego" - Przegląd Spawalnictwa 4/2010

Lutowanie dyfuzyjne jest jedną z podstawowych, a w niektórych przypadkach jedyną spawalniczą metodą umożliwiającą łączenie zaawansowanych materiałów inżynierskich o specyficznych właściwościach użytkowych, wykorzystywanych w produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń. W artykule opisano zasadę i warunki procesu oraz przedstawiono wyniki badań technologicznych, prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, w zakresie lutowania materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych, łączonych z dodatkiem lub bez dodatku lutu oraz wskazano inne możliwości wykorzystania tej metody lutowania.