Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny

 

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgorzeliny (ang. FrictionStirWelding – FSW) – jest jedną z młodszych odmian zgrzewania tarciowego. Została ona wynaleziona i opatentowana w 1991 roku przez Instytut Spawalnictwa w Cambridge (The WeldingInstitute Ltd.) w Wielkiej Brytanii. Proces zgrzewania przeprowadzany jest za pomocą niezużywającego się narzędzia, które wprowadzone w ruch obrotowy penetruje materiał łączonych elementów przy linii ich styku (Rys.1).
 
 
Rys.1. Schemat procesu zgrzewania FSW, oraz narzędzia
 
 
Technologia zgrzewania FSW pozwala na wykonanie różnego rodzaju połączeń elementów metalowych tego samego materiału jak i różnych metali. Na rysunku 2 przedstawiono możliwe do uzyskania rodzaje połączeń.
 
 
Rys.2. Rodzaje połączeń a - doczołowe, b - kątowe, c - teowe, d - zakładkowe,

e - wielozakładkowe, f - zakładkowe teowe, g - pachwinowe

 

 

W zgrzeinie wykonanej metodą FSW w sposób prawidłowy można wyróżnić następujące obszary (Rys.3):
 • SUTM – strefa odkształcenia termomechanicznego materiału od strony lica,
 • jądro zgrzeiny - wyodrębniona warstwa wymieszania materiału w centralnych obszarach połączenia,
 • SUTM - strefa odkształcenia plastycznego wokół jądra,
 • SWC - strefa wpływu ciepła
 • przejście w materiał rodzimy,
 • obszar materiału wokół grani.

Rys.3. Schemat złącza wykonanego metodą FSW
 
 
Wielkość oraz kształt powstałych obszarów w budowie zgrzeiny zależy w głównej mierze od kształtu jak i również gabarytów narzędzia, ustawień procesu oraz rodzaju materiału poddanego zgrzewaniu.
 
Podstawowymi parametrami zgrzewania metodą FSW są (Rys.4):
 • Prędkość obrotowa narzędzia [obr/min] ,
 • Prędkość zgrzewania [m/min],
 • Kąt nachylenia powierzchni wieńca opory opory do powierzchni zgrzewanej blachy [°]
 • Siły docisku narzędzia do łączonego materiału [N]

Rys.4. Podstawowe parametry procesu zgrzewania FSW

 

Istotnym czynnikiem z punktu widzenia technologii jest również kształt oraz wymiary trzpienia oraz wieńca opory które dopiera się w zależności od rodzaju zgrzewanych materiałów oraz ich rodzaju (Rys.5), jednakże istnieją liczne modyfikacje poprawiające znacznie jakość zgrzewania. Przykładowe kształty narzędzi wykonane przez firmę TWI zostały przedstawione w Tabeli 1.

 

Rys.5 Zdjęcie konwencjonalnego narzędzia

 

 

Tabela.1. Wybrane narzędzia firmy TWI
Narzędzie
Cylindryczne
WhorlTM
MX triflute TM
Flaredtriflute TM A
A-skewTM
Re-stir TM
Rysunek poglądowy
Kształt trzpienia
Cylindryczny gwintowany
Stożkowy z gwintem
Nagwintowany stożkowy z trzema rowkami
Trójrowkowy, rowki rozchodzą się na końcu
Nachylony cylindryczny z gwintem
Stożkowy z gwintem
Stosunek objętości trzpienia
do cylindrycznej objętość
trzpienia
1
0,4
0,3
0,3
1
0,4
Stosunek objętości podczas
Obrotu trzpienia do objętości samego trzpienia
1,1
18
2,6
2,6
Zależy od kąta nachylenia trzpienia
1,8
Zmiana kierunków obrotu
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
tak
Zastosowanie
Połączenie doczołowe
Połączenie doczołowe
Połączenie doczołowe
Połączenie zakładkowe
Połączenie zakładkowe
Ogranicza asymetrię własności
zgrzeiny

 

Oprócz trzpieni narzędzia posiadają również różne typy kołnierzy (Rys.6), które są najczęściej:
 • wklęsłe,
 • płaskie,
 • wypukłe.

Rys.6. Przykładowe kształty wieńca powierzchni opory

 

 

Zalety FSW :
 • proces zgrzewania przebiega w stanie stałym; wiąże się z tym kilka istotnych - cech:
  • brak skurczu krzepnięcia metalu, pęknięć gorących, segregacji pierwiastków (lub faz międzymetalicznych), oraz porowatości;
  • struktura zgrzeiny jest zwarta i można zgrzewać elementy w każdym usytuowaniu przestrzennym
 • możliwość łączenia materiałów o różnych własnościach
 • zdolność zgrzewania bardzo grubych materiałów (powyżej 25 mm)
 • proces FSW można łatwo mechanizować i automatyzować; do zgrzewania tą metodą można zaadoptować konwencjonalną frezarkę
 • jest to technologia bardzo proekologiczna, oraz bezpieczna dla zdrowia
 • bardzo dobre własności mechaniczne otrzymanych połączeń
 • proces nie wymaga wcześniejszego przygotowania łączonych powierzchni
 • proces FSW jest energooszczędny; w wyniku jego stosowania można obniżyć koszty produkcji o około 30% do 50%
Wady:
 • wymagane sztywne mocowanie zgrzewanych elementów
 • wymagane jest stosowanie podpór po przeciwnej stronie narzędzia, a w przypadku zgrzewania profili zamkniętych wystąpić może problem z małą sztywnością elementów
 • narzędzie pod wpływem eksploatacji ulega zniszczeniu
 • otwory na początku i końcu procesu obniżające własności (wymaga użycia ruchomego trzpienia unoszonego przed końcem procesu podczas gdy kołnierz jest cały czas dociskany)

 

Artykuł opracował:

Marek Fulara - Koło naukowe "SWC" Politechnika Śląska - Gliwice

 
Literatura:
 
1.      Ambroziak, Andrzej. Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
2.      Inżyniera, Poradnik. "Spawalnictwo, tom 2 (pod red. J. Pilarczyka)." WNT, Warszawa (2005).
3.      Mishra, Rajiv S., and Z. Y. Ma. "Frictionstirwelding and processing." Materials Science and Engineering: R: Reports 50.1 (2005): 1-78.
4.      LACKI, Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na pole temperatury. Rudy i Metale Nieżelazne, 2012, 57: 524-532.
5.      Kalemba, I. "Mikrostruktura i własności połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału spoiny."Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (2010).
6.      Colegrove, Paul A., and Hugh R. Shercliff. "3-Dimensional CFD modelling of flowround a threadedfrictionstirweldingtool profile." Journal of Materials Processing Technology 169.2 (2005): 320-327.
7.      Nandan, R., T. DebRoy, and H. K. D. H. Bhadeshia. "Recentadvances in friction-stirwelding–process, weldmentstructure and properties." Progress in Materials Science 53.6 (2008): 980-1023.
8.      Pietras, A., and R. Bogucki. "Rozwój technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału uplastycznionego w strefie zgrzeiny." Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (2005).

  

Komentarze