Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


L
pl Lampa lutownicza
en Blow lamp, blowlamp, soldering (torch) lamp, blow torch, blowtorch
de Lötlampe f

pl Laser molekularny [z CO2]
en CO2 laser
de CO2-Laser m

pl Lepiszcze, materiał wiążący
en Couplant
de Koppelflüssigkeit f, Koppelmittel n

pl Linia przebiegu spoiny
en Course of the weld, path of the weld
de Nahtverlauf m, Schweiβnahtverlauf m, Verlauf m der Schweiβnaht

pl Linia wtopienia
en Fusion line
de Schmelzlinie

pl Lut bizmutowy
en Bismuth solder
de Wismutlot n

pl Lut do aluminium
en Aluminum solder
de Alu[minium] lot n

pl Lut miedź-cynk, lut Cu-Zn
en Copper-zinc solder
de Kupfer-Zink-Lot n

pl Lut miękki, cyna lutownicza
en Common solder, soft (fine medium, tin, quick) solder
de Schnellot n, Weichlot n, Weichlötmasse

pl Lut mosiężny
en Brass solder
de Messinglot n

pl Lut taśmowy, lut w postaci taśmy
en Band solder
de Bandlot n

pl Lut w postaci pręta
en Bar solder, stick solder
de Stablot n

pl Lutospawanie, lutozgrzewanie
en Braze welding
de Fugenlöten n, Lötschweiβen n, Schweiβlöten n

pl Lutować twardo
en Braze, solder hard
de Hartlöten

pl Lutowanie ceramiki
en Ceramic soldering
de Keramiklöten n

pl Lutowanie twarde
en Brazing, hard brazing, hard (spelter) soldering
de Hartlöten n

pl Lutowanie twarde [nakładek narzędzi skrawających]
en Carbide tip brazing, tip brazing
de Hartmetallöten n, Auflöten n

pl Lutowanie twarde aluminium
en Aluminum brazing
de Aluminiumhartlöten n

pl Lutowanie twarde bez topnika
en Brazing without flux, fluxless brazing
de Hartlöten n ohne Fluβmittel, fluβmittelfreies Hartlöten

pl Lutowanie twarde mosiądzu
en Brass brazing
de Messinghartlöten n

pl Lutowanie twarde w ochronnej atmosferze gazowej
en Brazing in gaseous atmospheres, furnace brazing in a reducing atmosphere, controlled atmosphere furnace brazing
de Hartlöten n unter Schutzgas, Schutzgashartlöten n

pl Lutowanie twarde żeliwa
en Cast iron brazing
de Guβeisenhartlöten n

pl Lutowanie w gazowej atmosferze ochronnej
en Blanket soldering, hot-gas blanket soldering
de Schutzgaslöten n, Löten n unter Schutzgas

pl Lutowanie w piecu
en Brazing in furnace
de Löten n im Ofen

pl Lutowanie w próżni
en Brazing in vacuum
de Löten n im Vakuum

pl Lutowanie żeliwa
en Cast iron soldering, soldering of cast iron
de Guβeisenlöten n