Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


G
pl Garb okrągły
en Circular projection, round projection
de Roundbuckel m

pl Garb pierścieniowy
en Annular projection, ring projection, ring-type embossment (projection)
de Ringbuckiel m, Ringwarze f

pl Gaz chroniący (oslaniający) grań spoiny
en Backing gas, root (back-up) gas
de Wurzelschutzgas m

pl Gaz miejski
en City gas
de Stadgas n

pl Gaz ochronny w postaci CO2
en CO2 shielding gas, shielding CO2 gas
de CO2-Schutzgas n

pl Gaz palny
en Combustible gas, fuel gas
de Brenngas n

pl Gaz tnący
en Cutting gas, gas used in cutting, piercing gas
de Schneidgas n

pl Gaz transportujący (przenoszący)
en Carrier gas
de Trägergas n

pl Gaz w łuku elektrycznym
en Arc gas, gas in an arc
de Lichtbogengas n, Bogengas n

pl Gaz wodny
en Carbureted hydrogen gas, hydrocarbon gas
de Kohlenwasserstoffgas n

pl Gęstość wiązki
en Beam density
de Strahldichte f

pl Głębokość krateru
en Crater depth
de Kratertiefe f

pl Głębokość wgniecenia
en indentation depth
de Eindrucktiefe

pl Głowica automatyczna
en Automatic welding head
de Automatenschweiβkopf m

pl Głowica do [badania] skosów kątowych
en Angle-searching unit
de Schrägwinkelkopf m, Winkel[prüf]kopf m

pl Głowica do cięcia
en Cutting head
de Schneidkopf m

pl Głowica do spawania [łukowego] elektrodą węglową
en Carbon-arc welding head
de Kohle[lichtbogen]schweiβkopf m

pl Głowica do spawania łukowego
en Arc welding head
de Lichtbogenschweiβkopf m

pl Głowica do spawania metodą TIG
en Argonarc welding head, tungsten-inert-gas welding head, TIG [welding] head
de WIG-Schweiβkopf m

pl Głowica do spawania w [atmosferze] CO2, głowica do spawania w osłonie CO2
en CO2 head, CO2 welding head
de CO2-Schweiβkopf m

pl Głowica spawalnicza do spawania łukowo-wodorowego
en Atomic-hydrogen welding head
de Atomic-Schweiβkopf m

pl Goła (nieotulona) elektroda spawalnicza
en Bare welding electrode, uncoated welding electrode
de Blanke Schweiβelektrode f, Blankdrahtelektrode f, Nacktdrahtelektrode f

pl Goły drut
en Bare wire
de Blankdraht m, Nacktdraht m, nackter Draht m

pl Goły drut dodatkowy
en Bare filler wire
de Nackter Zusatzdraht m

pl Goły drut spawalniczy
en Bare welding wire, uncoated welding wire
de Nacktschweiβdraht m, nackter Schweiβdraht

pl Goły pręt do spawania acetylenowo-tlenowego
en Bare gas welding rod
de Nackter Autogenschweiβstab m

pl Goły pręt spawalniczy
en Bare welding rod, uncoated welding rod
de Nackter Schweiβstab m

pl Górna powierzchnia przedmiotu obrabianego
en Upper workpiece surface
de Obere Werkstückfläche

pl Granica pełzania
en Creep limit
de Kriechgrenze f

pl Grań spoiny
en Root of weld
de Nahtwurzel

pl Grubość blachy
en Plate thickness
de Werkstückdicke

pl Grubość efektywna spoiny
en Effective throat thickness
de Wirksame Nahtdicke

pl Grubość folii
en foil thickness
de Foliendicke

pl Grubość jądra zgrzeiny
en nugget thickness
de Lisendicke

pl Grubość maksymalna spoiny
en Maximum throat thickness
de Gesamt-Nahtdicke

pl Grubość materiału rodzimego (podstawowego)
en Base metal thickness
de Dicke f des Grundwerkstoffes, Grundwerkstoffdicke f

pl Grubość nadlewu grani
en Penetration bead thickness
de Wurzelüberhöhung

pl Grubość otuliny
en Coating thickness
de Dicke f der Umhüllung, Hüllendicke f, Umhüllungsdicke f

pl Grubość projektowa spoiny
en Design throat thickness
de Sollnahtdicke

pl Grubość rzeczywista spoiny
en Actual throat thickness
de Tatsächliche Nahtdicke (Istnahtdicke)

pl Grubość ściegu
en Bead thickness
de Dicke f der Raupe, Raupendicke f, Lagendicke f

pl Grubość złącza
en Joint thickness
de Fugenhöhe

pl Grzanie anody
en Anode heating
de Anodenerwärmung f