Słownik techniczny


W bazie jest: 1733 słów.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  


D
pl Dający się ciąć
en Cutable
de Schneidbar

pl Dający się ciąć tlenem [gazowo]
en Cuttable by the oxygen process, flame cuttable
de Brennschneidbar

pl Dane ustawienia (nastawcze)
en Adjusting data
de Einstelldaten pl

pl Długość folii
en foil length
de Folienlânge

pl Długość garbu
en projection length
de Buckellànge

pl Długość łuku
en Arc length, lenght of the arc
de Bogenlänge f, Lichtbogelänge f

pl Długość pęknięcia
en Crack length
de Riβlänge f

pl Długość przyprostokątnej
en Leg length
de Schenkellänge

pl Długość słupka łuku
en Arc column length, length of the arc column
de Länge f der Bogensäule, Lichtbogensäulenlänge f

pl Długość spoiny
en Weld length
de Nahtlänge

pl Długość ściegu
en Bead length
de Raupenlänge f

pl Długość ukosowania
en Leg length
de Schenkellänge

pl Długość zakładki
en lap length
de Uberlapplange

pl Długość zamocowania przy zgrzewaniu doczołowym
en Clamping length
de Einspannlänge f bei der Stumpfschweiβung

pl Długość zgrzeiny
en weld length
de Nahtlänge

pl Długość złącza
en Joint length
de Fugenlänge/Kehllänge

pl Dmuchawka lutownicza
en Blowpipe, soldering blowpipe
de Lötrohr n

pl Dno (podstawa) spoiny
en Bottom of the weld, base of the weld
de Nahtgrund m, Schweiβnahtgrund m

pl Dno butli
en Bottom of the cylinder, cylinder base
de Flaschenboden m

pl Dno jeziorka spawalniczego
en Bottom of the pool
de Boden m des Schweiβbades, Metallbadgrund m

pl Dobór (wybór) procesu spawalniczego
en Choice of welding process, welding process selection
de Auswahl (Wahl) f des Schweiβverfahrens

pl Dobrze spawalny (zgrzewalny)
en Easy to weld, readily weldable (welded)
de leicht schweißbar

pl Docisk mocujący
en Clamping pressure
de Spanndruck m

pl Doczołowe zgrzewanie zgniotowe [na zimno]
en Cold pressure butt welding
de Kaltpreβstumpfschweiβen n

pl Doczołowe złącze rurowe
en Butt joint in pipe, pipe butt joint
de Rohrstumpfstoβ m

pl Doczołowe złącze spawane (zgrzewane)
en Butt-welded connection (joint), butt-weld joint
de Stumpfe Schweiβverbindung f, stumpfgeschweiβte Verbindung f

pl Dokładność cięcia
en Accuracy of the cut
de Schnittgenauigkeit f

pl Dokładność cięcia
en Accuracy of then cut
de Schnittgenauigkeit

pl Dokładność cięcia
en Cutting accuracy
de Schneidgenauigkeit f

pl Dokładność pasowania
en Closeness of fit
de Paβgenauigkeit f

pl Dolna elektroda
en Bottom electrode, lower [welding] electrode
de Untere Elektrode f, Unterelektrode f

pl Dołączenie elektrody
en Connection of electrodes
de Elektrodenanschluβ m

pl Dołączenie prądu spawania
en Application of welding current
de Schweiβstromzuschaltung f

pl Dostawa CO2, dostarczanie CO2
en CO2 supply
de CO2-Versorgung f

pl Dostęp powietrza
en Acces of air, ingress of air
de Luftzutritt m

pl Dół pokarbidowy
en Carbide sludge pit
de Karbidschlammgrube f

pl Drut [dodatkowy] bezprądowy
en Cold wire
de Stromloser (kalter) Draht m, Katodendraht m, [stromloser] Zusatzdraht m

pl Drut [spawalniczy] do napawania
en Build-up wire, surfacing wire
de Auftragschweiβdraht m, Schweiβdraht m für Auftragschweiβen

pl Drut aluminiowy
en Aluminum wire
de Aluminiumdraht m

pl Drut do lutowania twardego
en Brazing wire
de Hartlötdraht m

pl Drut do spawania automatycznego
en Automatic welding wire, automatic [process] wire
de Automaten[schweiβ]draht m, Schweiβdraht m für das automatische Schweiβen

pl Drut do spawania metodą TIG
en Argonarc welding wire
de WIG-Schweiβdraht m, Argonarc-Schweiβdraht m

pl Drut do spawania w [atmosferze] CO2, drut do spawania w osłonie CO2
en CO2 wire, CO2 welding wire, electrode for CO2 welding
de CO2-Schweiβdraht m, CO2-Draht m, Draht (Schweiβdraht) m für das Schutzgasschweiβen unter CO2

pl Drut dodatkowy [spawalniczy] z brązu aluminiowego
en Aluminum bronze filler wire
de Aluminiumbronzezusatzdraht m

pl Drut elektrodowy (prądowy)
en Bare-wire electrode
de Blankdrahtelektrode f, Nacktdrahtelektrode f, nackte Drahtelektrode f

pl Drut miedziany
en Copper wire
de Kupferdraht m

pl Drut o pełnym przekroju do spawania w osłonie (atmosferze) CO2
en CO2-shielded solid wire
de Massivdraht m für das Schutzgasschweiβen unter CO2

pl Drut otulony
en Covered wire, coated wire
de Umhüllter Draht m, Manteldraht m

pl Drut pomiedziowany
en Copper-clad wire
de Verkupferter Draht m

pl Drut rdzenioey, rdzeń w postaci drutu
en Core wire
de Kerndraht m

pl Drut rdzeniowy (proszkowy) do spawania w atmosferze (osłonie) CO2
en CO2 cored wire
de Seelendraht (Pulverdraht) m für das Schutzgasschweiβen unter CO2

pl Drut rdzeniowy stopowy
en Alloyed core wire
de Legierter Kerndraht m

pl Drut rdzeniowy ze stali uspokojonej
en Core wire from killed steel
de Kerndraht m aus beruhigtem Stahl

pl Drut spawalniczy do spawania łukowego
en Arc welding wire
de Schweiβdraht m für das Lichtbogenschweiβen, Lichtbogenschweiβdraht m, Elektroschweiβdraht m

pl Drut spawalniczy z brązu krzemowego
en Copper silicon alloy welding rod, copper silicon filler (welding) rod, silicon-bronze [alloy] welding rod, filler rod of copper silicon alloy, filler rod of silicon bronze
de Siliziumbronzeschweiβdraht m

pl Drut tego samego gatunku co material rodzimy (podstawowy)
en Base-metal-like wire, wire of parent metal composition
de Artgleicher Draht m

pl Duża kropla
en Coarse drop
de Grober Tropfen m

pl Dwutlenek węgla
en Carbon dioxide
de Kohlendioxyd n

pl Dymy spawalnicze
en Arc welding fume, welding fume, fume from welding, fume of arc welding
de Schweiβdämpfe mpl

pl Dysza [uchwytu] do CO2
en CO2 welding nozzle
de CO2--Düse f, CO2-Schweiβdüse f

pl Dysza argonowa (do argonu)
en Argon nozzle
de Argondüse f

pl Dysza ceramiczna
en Ceramic nozzle
de Keramikdüse f

pl Dysza miedziana
en Copper nozzle
de Kupferdüse f, Kupfermundstück n

pl Dysza palnika do cięcia
en Cutting nozzle, cutting [torch] tip
de Schneidbrennerdüse f, Schneidbrennermundstück n

pl Dysza pierścieniowa
en Annulus nozzle
de Ringförmige Düse f, Ringdüse f

pl Dysza zwężająca
en Arc constricting nozzle, constricting nozzle
de Einschnürdüse f

pl Dysza zwężająca [łuk]
en Constricting nozzle, arc constricting nozzle
de Einengende (einschnürende) Düse f

pl Działanie czyszczące łuku [spawalniczego]
en Cleaning action of the arc, arc cleaning action, purifying effect of the arc
de Reinigungswirkung f (Reinigungseffekt) des Lichtbogens

pl Działanie czyszczące łuku spawalniczego
en Arc cleaning action, cleaning action of the arc, purifying effect of the arc
de Reinigungswirkung f (Reinigungseffekt m) des Lichtbogens

pl Działanie łuku [elektrycznego]
en Arc action
de Lichtbogenwirkung f

pl Działanie oczyszczające (czyszczące)
en Cleaning effect, [surface] cleaning action, oxide cleaning action, purging (cleansing) action, purifying effect
de Reiningungswirkung f, Reinigungseffekt m

pl Dzielenie, cięcie
en Cutting, severing
de Trennen n, Schneiden n

pl Dzielić, ciąć
en Cut, sever
de Trennen, schneiden