Prace badawcze

Kwalifikowanie technologii spawania na przykładzie rury o średnicy 60,33x2,77 w gatunku 304L (grupa 8.1) wg ASTM

Po przygotowaniu złączy próbnych wg normy PN-EN ISO 15614-1 oraz opracowaniu wstępnej instrukcji technologicznej spawania (pWPS) przystąpiono do spawania.

Metoda spawania TIG (141), pozycja spawania H-L045, gaz osłonowy, formujący I1 wg PN-EN ISO 14175.

Do spawania zastosowano drut o oznaczeniu W 19 9 Nb wg PN-EN 12072, a złącze próbne zostało przygotowane jak na rysunku poniżej.
 Rys. Wycinek z normy ASTM pokazujący zastosowany materiał podstawowy do spawania
 
 
Rys. Przygotowanie do spawania
 
 
Ścieg graniowy wykonano przy natężeniu 65 [A] drutem o średnicy ø2,4, ścieg wypełniający został wykonany przy takim samym natężeniu prądu ale drutem o średnicy ø1,6. Zachowano temperaturę międzyściegową na poziomie 100oC.
 
 
Rys. Spawanie złącza próbnego
 
 
Po spawaniu złącza próbne zostały poddane zakresowi badań na kwalifikowanie technologii spawania zawartymi w normie PN-EN ISO 15614-1 w akredytowanym laboratorium badań niszczących i nieniszczących.
 
 Rys. Złącze próbne
 
Badania wizualne, penetracyjne nie wykazały żadnych niezgodności spawalniczych, przy badaniu radiograficznym w jednym złączu próbnym wykryto pęcherz kulisty (2011) który mieścił się w zakresie poziomu jakości B.
 
 
Rys. Badanie VT od strony grani
 
 
 
Rys. Badanie radiograficzne złącza próbnego
 
 
Po pozytywnych badaniach nieniszczących próbki poddano badaniom wytrzymałościowym.
 
 
Rys. Wyniki badań wytrzymałościowych
 
 
Rys. Zdjęcie z badania makroskopowego
 
Po pozytywnych próbach badań wytrzymałościowych sporządzono protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR) o następującym zakresie:
 
  1. zakres grubości – 1,94 [mm] - 5,54 [mm]
  2. zakres średnic od 30,15 [mm]