Oznaczenie stali wg zastosowania i własności

Znak stali - oznaczanych wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych zawiera następujące główne symbole:
a) S - stale konstrukcyjne (np. S235);
P - stale pracujące pod ciśnieniem (np. P460);
L - stal na rury przewodowe (np. L360);
E - stale maszynowe (np. E295);
za którymi umieszcza się liczbę będącą minimalną granicą plastyczności w MPa;
b)    B - stale do zbrojenia betonu (np. B500);
za którym umieszcza się liczbę będącą charakterystyczną granicą plastyczności;
c)    Y - stale do betonu sprężonego (np. Y1770);
R - stale na szyny lub w postaci szyn (np. R0900);
za którymi umieszcza się liczbę będącą wymaganą minimalną wytrzymałością na rozciąganie;
d)     H - wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do kształtowania na zimno,za którym    umieszcza się liczbę będącą wymaganą minimalną granicą plastyczności , albo jeżeli jest wymagana tylko wytrzymałość na rozciąganie, wtedy umieszcza się literę T, za którą podaje się wymaganą minimalną wytrzymałość na rozciąganie (np. H420);
e)     D - wyroby    płaskie   ze    stali    miękkich    przeznaczonych    do kształtowania na zimno, za którym umieszcza się jedną z następujących liter:
C - dla wyrobów walcowanych na zimno,
D - dla   wyrobów   walcowanych   na   gorąco   przeznaczonych   do kształtowania na zimno,
3)     X - dla wyrobów bez charakterystyki walcowania (na zimno lub na gorąco), oraz dwa symbole cyfrowe lub literowe charakteryzujące stal (np. DC03).
e)     T - wyroby walcowni blachy ocynkowanej, za którym umieszcza się:
dla wyrobów o jednokrotnie redukowanej grubości - literę H, za którą podaje się liczbę będącą wymaganą nominalną twardością wg HR 30Tm; dla wyrobów o dwukrotnie redukowanej grubości - liczbę będącą wymaganą nominalną granicą piastyczności (np. TH52, T660);
f)     M - stale elektrotechniczne, za którym umieszcza się: liczbę    będącą    100-krotną   wymaganą   maksymalną   stratnościąw W × kg -1;
liczbę będącą 100-krotną nominalną grubością wyrobu w mm;
3)    literę oznaczającą rodzaj blachy lub taśmy elektrotechnicznej, tj.: A, D, E, N, S lub P (np. M430-50D).