Lutowanie

PN-EN 1044:2002
Lutowanie twarde - Spoiwa

PN-EN 1045:2001
Lutowanie twarde - Topniki do lutowania twardego - Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy

PN-EN 12797:2002
Lutowanie twarde - Badania niszczące złączy lutowanych na twardo

PN-EN 12797:2002/A1:2005
Lutowanie twarde - Badania niszczące złączy lutowanych na twardo

PN-EN 12799:2003
Lutowanie twarde - Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo

PN-EN 12799:2003/A1:2005
Lutowanie twarde - Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo

PN-EN 13134:2004
Lutowanie twarde - Uznawanie technologii

PN-EN 14324:2008
Lutowanie twarde - Wytyczne dotyczące stosowania złączy lutowanych na twardo

PN-EN 14612:2004
Zabezpieczanie wyrobów kosmonautycznych - Weryfikacja i zatwierdzenie automatycznego lutowania falowego (oryg.)

PN-EN 29454-1:2000
Topniki do lutowania miękkiego - Klasyfikacja I wymagania Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie

PN-EN 29455-1:2001
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 1: Oznaczanie składnika nielotnego metodą wagową

PN-EN 29455-5:2002
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 5: Próba lustra miedzi

PN-EN 29455-8:2001
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 8: Oznaczanie zawartości cynku

PN-EN 29455-11:2002
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika

PN-EN 29455-14:2002
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 14: Ocena kleistości pozostałości topnika

PN-EN 61190-1-1:2005
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych - Część 1-1: Wymagania dotyczące topników do lutowania połączeń wysokiej lakości w zespołach elektronicznych

PN-EN 61190-1-2:2008
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych - Część 1-2: Wymagania dotyczące past lutowniczych do połączeń wysokiej jakości w zespołach elektronicznych (oryg.)

PN-EN 61190-1-3:2008
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych - Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych (oryg.)

PN-EN ISO 3677:2001
Spoiwa do lutowania miękkiego, twardego i lutospawania – Oznaczenie

PN-EN ISO 9453:2008
Luty miękkie - Składy chemiczne i postacie

PN-EN ISO 9454-2:2004
Topniki do lutowania miękkiego - Klasyfikacja I wymagania - Cześć 2. Wymagania użytkowe

PN-EN ISO 9455-2:2002
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 2: Oznaczanie składnika nielotnego metoda ebuliometryczną

PN-EN ISO 9455-3:2001
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 3: Określanie liczby kwasowej metodami miareczkowania potencjometrycznego i wizualnego

PN-EN ISO 9455-6:2004
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 6: Oznaczanie i wykrywanie zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków)

PN-EN ISO 9455-9:2001
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 9: Oznaczanie zawartości amoniaku

PN-EN ISO 9455-10:2004
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 10: Badanie skuteczności topnika metodą rozpływności lutu miękkieqo

PN-EN ISO 9455-12:2002
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 12: Próba korozyjna ze stalową rurką

PN-EN ISO 9455-13:2004
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 13: Określanie rozprysku topnika

PN-EN ISO 9455-15:2004
Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 15: Badanie korozji miedzi

PN-EN ISO 9455-16:2004

Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 16: Badanie skuteczności topnika metodą meniskograftczną

PN-EN ISO 9455-17:2006

Topniki do lutowania miękkiego - Metody badań - Część 17: Badanie grzebieniowe odporności powierzchniowej izolacji • badanie migracji elektrochemiczne! pozostałości topnika {oryg.)

PN-EN ISO 10564:2001
Materiały do lutowania miękkiego I twardego - Metody pobierania próbek lutów miękkich do analizy

PN-EN ISO 12224-1:2002
Drut do lutowania miękkiego lity i rdzeń iowy - Wymagania i metody badań - Część 1: Klasyfikacja i wymagania użytkowe

PN-EN ISO 12224-2:2004
Drut rdzeniowy do lutowania miękkiego - Wymagania i metody badań - Część 2: Określanie zawartości topnika

PN-EN ISO 12224-3:2004
Drut do lutowania miękkiego, lity i rdzeniowy - Wymagania i metody badań - Część 3: Metoda meniskograficzna badania skuteczności drutów rdzeniowych do lutowania miękkiego (oryg.)

PN-EN ISO 18279:2008
Lutowanie twarde - Niezgodności w złączach lutowanych na twardo

PN-M-69790:1967
Próby statyczne rozciągania i ścinania złącz lutowanych

PN-M-69791:1989
Lutowanie - Metoda badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki płaskiej

PN-M-69792:1989
Lutowanie - Metoda badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki cylindrycznej