Reklama
Newsletter

Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki


 

Czytelnikom portalu e-spawalnik.pl  polecamy monografię pt. Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki napisaną pod redakcją prof. dr hab. inż. Adama Hernasa w zespole autorskim; Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak i Stanisław Fudali, wyd. Politechniki Śl., Gliwice 2015 rok. Zespół autorski należy do czołowej grupy  specjalistów z zakresu materiałów dla energetyki, o bogatym dorobku o charakterze technologicznym i poznawczym, nakierowanym na jego praktyczną przydatność. 

 

Zasadnicza treść pracy poprzedzona jest dość obszernym wprowadzeniem, w którym przedstawiono uwarunkowania rozwoju krajowej energetyki oraz podstawy doboru materiałów i oceny ich przydatności do zastosowania w nowej generacji bloków na nadkrytyczne parametry pary. Rozwój krajowej energetyki oparty jest na spalaniu węgla co warunkowane jest wieloma czynnikami i wymaganiami, które można analizować w czterech grupach problemowych: prawnej, techniczno-ekonomicznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz materiałowej. Dla spełnienia tych wymogów, w tym szczególnie zaostrzanych kryteriów dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń,  rozwój krajowej energetyki zmierza w kierunku modernizacji,  w dużej mierze zdekapitalizowanych elektrowni oraz budowy nowoczesnych bloków na ultranadkrytyczne (USC)  parametry pary 600/620 oC/28MPa i sprawności ok. 46% . W niedalekiej przyszłości budowane będą  bloki na parametry ultra supernadkrytyczne (AUSC) o temperaturze pary około 700 oC i ciśnieniu ponad 30 MPa zapewniających sprawność około 50% netto.

Rozwój technologii energetycznych uzależniony jest w głównej mierze od postępu w zakresie inżynierii materiałowej i dostępności materiałów i asortymentu rur  spełniających coraz wyższe wymagania właściwości użytkowych.  Coraz wyższe parametry pary w budowanych i projektowanych blokach energetycznych wymuszają   konieczność stosowania nowoczesnych materiałów na część ciśnieniową kotła.

Zakres tematyczny monografii o objętości 453 stron obejmuje 12 gatunków  materiałów dla energetyki opracowanych w formie kart materiałowych. Są to;

 

·           stale  niskostopowe stale o osnowie ferrytycznej T/P23 oraz T/P24

 

·           stale wysokostopowe o strukturze martenzytycznej T/P91, T/P92 i VM12 SHC

 

·           Stale o osnowie austenitycznej TP347 HFG, Super 304H, HR3C oraz Sanicro 25

 

 

·           stopy niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod. oraz Inconel 740H.

 

 

Przydatność i dobór materiałów na elementy rurowe pracujące w warunkach pełzania, do których zalicza się głównie wężownice przegrzewaczy pary, komory i rurociągi pary wyznaczają cztery podstawowe grupy cech i właściwości:

 

  • właściwości wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w tym głównie czasowa wytrzymałość na pełzanie,
  • właściwości fizykochemiczne, w tym głównie odporność na utlenianie w parze wodnej oraz w warunkach korozji wysokotemperaturowej,
  • właściwości technologiczne, w tym głównie spawalność i podatność do gięcia,
  • stabilność struktury i własności oraz odpowiednia ciągliwość materiału i mała podatność do pękania 

 

W  pracy scharakteryzowano zagadnienia wchodzące w zakres powyższych grup cech i właściwości stali i stopów nowej generacji.

 

Praca ma przejrzysty układ składający się z wprowadzenia oraz 12 rozdziałów w formie odrębnych kart materiałowych poszczególnych materiałów.  

 

Układ treści jest taki sam we wszystkich kartach, w których przedstawiono informacje charakteryzujące materiał i rury z nich wykonane z uwzględnieniem  obowiązujących norm i przepisów prawnych, składu chemicznego, warunków dostawy rur, struktury  własności mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz odporności korozyjnej. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono zagadnieniom technologicznym spawania i gięcia, w tym szczególnie  procedurze kwalifikacji technologii spawania wzbogaconej wynikami badań własnych Autorów odnoszących się do złączy jednorodnych oraz różnoimiennych.

Materiałem źródłowym były przedmiotowe normy, specyfikacje firmowe i karty materiałowe oraz publikacje krajowe i zagraniczne. Zawarte informacje mają charakter zarówno praktyczny, technologiczny jak i poznawczy. Część problematyki  dotycząca wyników badań  spawalności oraz struktury i własności stali austenitycznej Sanicro 25, stopów niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod oraz Inconel 740H ma charakter pionierski w kraju.

Prezentowana monografia kierowana jest do szerokiego grona specjalistów; projektantów, konstruktorów oraz technologów głównie spawalników zajmujących się zastosowaniem nowych materiałów  żarowytrzymałych w urządzeniach ciśnieniowych obiektów energetycznych. Może być pomocna  kadrze inżynierskiej energetyki cieplnej i zawodowej, a także pracownikom jednostek naukowo-badawczych oraz doktorantom i studentom zainteresowanych tą problematyką.

Zainteresowanym nabyciem tej monografii podajemy kontakt; Adam.hernas@polsl.pl

 


 

  

Komentarze